Kako se pravilno čitaju slova i izgovaraju glasovi u nemačkom jeziku?

28.12.2017

Teškoće sa nemačkim jezikom su delimično opravdane, ali se često zasnivaju na nedovoljno jasnim i sistematskim objašnjenjima. Pokušaćemo da vam damo odgovore na najčešća pitanja u jednoj seriji "lekcija". Započinjemo sa čitanjem nemačkih slova, odnosno pravilnim izgovaranjem glasova.

Mnogi naši ljudi koji godinama (pa čak i decenijama) žive u Austriji, imaju poteškoća u izgovoranju nekih glasova, odnosno sa čitanjem nemačkih reči. Tako, na primer,  ime grada čiji su stanovnici i koji se piše WIEN neki i dalje čitaju i izgovaraju V-I-E-N. Pravilno se, međutim, izgovara V-I-N, a da i ne govorimo o H-e-i-ligen-štatu i sličnim rečima koje u svom sastavu imaju EI i AI. Dakle, H-e-i-ligen se, na primer,  pravilno izgovara H-AJ-ligen!

Pravilo koje važi u maternjem jeziku “Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano”, ne važi, nažalost, u nemačkom jeziku. Za nekoga ko nikada nije (dobro) na/učio neki strani jezik, svaki jezik je težak. Ali nemački – za razliku od na primer engleskog – ima sasvim jasna pravila za čitanje, odnosno izgovaranje napisanih reči, koja mogu da se savladaju.

Da ih pogledamo zajedno i uporedimo s našim slovima/glasovima.

IE = I:  (dve tačkice iza slova znače da se to “i”  izgovara kao dugo “i” – za razliku od kratkog “i” u rečima ich=ih ili ist=ist; Znači: sieben=zi:ben; die Liebe= di: Li:be; Wien = Vi:n)

EI, AI = AJ  (mein=majn; das Ei= das Aj; Mai=Maj)

EU, ÄU = OJ  (Europa = Ojropa; euer = ojer; der Theapeut = der Terapojt; das Rheuma = das Rojma; die Träume = di: Trojme; die Bäume = di: Bojme)

Ä = E  (ali otvoreno, „lalinsko“ E: das Mädchen = das Medhen; die Äpfel = di: Epfel)

Ö = OE  (Vežbajte pred ogledalom: otvorite usta za „o“, duže pevate „ooooooo“ i onda munjevito pređete na “e”, ali držite usta i dalje otvorena za “o”! Uspećete sigurno, samo vežbajte. Dakle,  schön =šoen znači lepo, a schon/šon znači već, tako da je razlika drastična!)

Ü, Y = UI  (I ovde treba da vežbate pred ogledalom. Otvorite usta za „u“, duže pevate „uuuuuuuuu“ i onda munjevito pređete na “i”, ali držite usta i dalje otvorena za “u”! Možete to sigurno da izgovorite, ako ste dovoljno uporni! Dakle: müssen =muisen, die Lüge = di: Luige; die Psychologie = di: Psuihologi. Über die Straße nije isto što i uber die Straße, jer prvo znači “preko”, a drugo ne znači ništa, iako će vas “razumeti”)

S = Z   (samo na početku reči i u složenicama, dakle:  suchen=zuhen; singen=zingen, aussetzen = auszecen dok u sredini i na kraju reči ostaje čisto “s”: die Angst = di: Angst; das Haus = das Haus; Hans = Hans)

SS, ß = (küssen = kuisen; müssen= muisen; der Fuß = der Fus)

SCH = Š  (die Schule = di: Šule; die Asche = di: Aše; der Rausch = der Rauš)

ST = ŠT   (samo na početku reči i u složenicama: das Stadion = das Štadion; die Stimme = di: Štime; aussteigen = ausštajgen; entstehen = entšte:en;  dok u sredini i na kraju reči ostaje “st”: die Angst = di: Angst; beängstigend = beengstigend)

SP = ŠP   (samo na početku reči i u složenicama: der Sport = der Šport; spielen = špi:len; entspannen = entšpanen; dok u sredini i na kraju reči ostaje SP: Aspern = Aspern, knusprig = knusprig)

TSCH =  Č  (Deutsch = Dojč; Tschechien = Čehien; der Putsch = der Puč)

Z, TZ =  C  (tanzen=tancen; das Ziel = das Ci:l; die Katze = di: Kace; der Spatz = der Špac)

K, CK =  K  (die Kunst = di: Kunst; die Ecke = di: Eke; schlank = šlank; decken = deken)

Q(u) =  Kv  (die Quelle = di: Kvele)

CHS, X =  KS  (wachsen = vaksen; der Erwachsene = der Ervaksene; die Hexe = di: Hekse)

T, TT, DT, TH =  T  (tun = tun; die Angst = die Angst; Thomas = Tomas; die Stadt = di: Stat; statt = štat)

F, FF, PH i V =  F  (die Fabrik = di: Fabrik; der Affe = der Afe; verkaufen = ferkaufen; der Pharmazeut = der Farmacojt)

W = V  (Walter = Valter; die Verwaltung = di: Fervaltung; Uwe = Uve)

H =  H  (samo na početku reči i u složenicama : das Hotel = das Hotel; Hans = Hans; halten = halten; aushalten = aushalten  dok se u sredini i na kraju NE IZGOVARA, već se prethodni glas produžava za to prazno mesto: sehen= ze:en; die Kuh = di: Ku:, gewählt = geve:lt)

CH =  H, K  (kada nije na početku reči, uvek je čujno H: acht = aht; brechen = brehen; auch = auh, kada je na početku reči onda je K ili H (u nekim delovima nemačkog govornog područja kao Š!) der Chirurg=der Kirurg, der Charakter-der Karakter, der Chinese-der Hineze, die Chemie=di: Kemi:)

AA, EE, OO =  A:, E:, O: (znak : znači dugo izgovoreno; pojavljuju se vrlo retko: der Saal = der Sa:l; das Meer = das Me:r; das Moor = das Mo:r)

BB, DD, FF, GG, KK,LL, MM, NN, PP, RR, SS, TT  =  B, D, F, G, K, L, M, N, P, P, R, S,T, ali se glas ispred uglavnom izgovara kratko i brzo (die Ebbe = di: Ebe; paddeln = padeln; das Äffchen = das Efhen; aggressiv = agresiv (ovde je glas ispred duži); das Akkordeon = das Akordeon (ovde je glas ispred duži); wollen = volen; kommen = komen; die Kappe = di: Kape; sperren = šperen; küssen = kuisen; statt = štat).

Nadamo se da smo bar nekima među vama ovim objašnjenjima pomogli da pravilnije čitaju i izgovaraju nemačke reči. Želimo vam u svakom slučaju mnogo uspeha u učenju i trudićemo se da vas i ubuduće podržimo.

 

 

*Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.dijaspora.tv

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava